Synthetic Communications - 2267 compounds - page 14

2-methyl-6-nitrophenol 2-methyl-6-nitrophenol
 • Molecular Formula: C7H7NO3
 • Molecular Weight: 153.138 g/mol
 • Cas Number: 13073-29-5
 • EINECS Number: -
3-methylene-1-(1-phenylethyl)-2-azetidinone 3-methylene-1-(1-phenylethyl)-2-azetidinone
 • Molecular Formula: C12H13NO
 • Molecular Weight: 187.241 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
2-furyl benzoate 2-furyl benzoate
 • Molecular Formula: C11H8O3
 • Molecular Weight: 188.183 g/mol
 • Cas Number: 20055-18-9
 • EINECS Number: -
2-furyl pivalate 2-furyl pivalate
 • Molecular Formula: C9H12O3
 • Molecular Weight: 168.192 g/mol
 • Cas Number: 100921-72-0
 • EINECS Number: -
4-phenyl-5H-furan-2-one 4-phenyl-5H-furan-2-one
 • Molecular Formula: C10H8O2
 • Molecular Weight: 160.172 g/mol
 • Cas Number: 1575-47-9
 • EINECS Number: -
(2Z)-1-(3,4-diethoxyphenyl)-2-propanone oxime (2Z)-1-(3,4-diethoxyphenyl)-2-propanone oxime
 • Molecular Formula: C13H19NO3
 • Molecular Weight: 237.299 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
2-phenylacetaldoxime 2-phenylacetaldoxime
 • Molecular Formula: C8H9NO
 • Molecular Weight: 135.166 g/mol
 • Cas Number: 7028-48-0
 • EINECS Number: -
8-methoxy-5-methyl-3,4-dihydro-1H-isochromen-1-one 8-methoxy-5-methyl-3,4-dihydro-1H-isochromen-1-one
 • Molecular Formula: C11H12O3
 • Molecular Weight: 192.214 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
8-methoxy-3,4-dihydro-1H-isochromen-1-one 8-methoxy-3,4-dihydro-1H-isochromen-1-one
 • Molecular Formula: C10H10O3
 • Molecular Weight: 178.188 g/mol
 • Cas Number: 30404-50-3
 • EINECS Number: -
2,2-dibromo-propyl-benzene 2,2-dibromo-propyl-benzene
 • Molecular Formula: C9H10Br2
 • Molecular Weight: 277.986 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
3a,4,5,6,7,9a-hexahydrocycloocta[d][1,3]dioxol-2-one 3a,4,5,6,7,9a-hexahydrocycloocta[d][1,3]dioxol-2-one
 • Molecular Formula: C9H12O3
 • Molecular Weight: 168.192 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
4,4,5,5-tetramethyl-1,3-oxazolidin-2-one 4,4,5,5-tetramethyl-1,3-oxazolidin-2-one
 • Molecular Formula: C7H13NO2
 • Molecular Weight: 143.186 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
methyl 2-aminopentanoate methyl 2-aminopentanoate
 • Molecular Formula: C6H13NO2
 • Molecular Weight: 131.175 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
diethoxyphosphoryl-methylsulfonyl-benzene diethoxyphosphoryl-methylsulfonyl-benzene
 • Molecular Formula: C11H17O5PS
 • Molecular Weight: 292.293 g/mol
 • Cas Number: 56069-39-7
 • EINECS Number: -
ethyl 6-hydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylate ethyl 6-hydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylate
 • Molecular Formula: C9H14O3
 • Molecular Weight: 170.208 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
(2E)-2-(phenylhydrazono)propanoic acid (2E)-2-(phenylhydrazono)propanoic acid
 • Molecular Formula: C9H10N2O2
 • Molecular Weight: 178.191 g/mol
 • Cas Number: 5330-70-1
 • EINECS Number: -
5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
 • Molecular Formula: C9H9N3O
 • Molecular Weight: 175.19 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
(2E)-(phenylhydrazono)ethanoic acid (2E)-(phenylhydrazono)ethanoic acid
 • Molecular Formula: C8H8N2O2
 • Molecular Weight: 164.164 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
2-phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 2-phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
 • Molecular Formula: C8H7N3O
 • Molecular Weight: 161.163 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
ethyl (1-methyl-2-methylenecyclopentyl)acetate ethyl (1-methyl-2-methylenecyclopentyl)acetate
 • Molecular Formula: C11H18O2
 • Molecular Weight: 182.263 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
ethyl (1-methyl-2-oxocyclopentyl)acetate ethyl (1-methyl-2-oxocyclopentyl)acetate
 • Molecular Formula: C10H16O3
 • Molecular Weight: 184.235 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
3,5-diamino-2,4,6-trinitrobenzonitrile 3,5-diamino-2,4,6-trinitrobenzonitrile
 • Molecular Formula: C7H4N6O6
 • Molecular Weight: 268.146 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
(2E)-2-iodo-2-butene (2E)-2-iodo-2-butene
 • Molecular Formula: C4H7I
 • Molecular Weight: 182.004 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1-methyl-4-[1-(p-tolylsulfanyl)-vinylsulfinyl]-benzene 1-methyl-4-[1-(p-tolylsulfanyl)-vinylsulfinyl]-benzene
 • Molecular Formula: C16H16OS2
 • Molecular Weight: 288.434 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
ethyl methyl[(1Z)-1-phenyl-1-propenyl]phosphinate ethyl methyl[(1Z)-1-phenyl-1-propenyl]phosphinate
 • Molecular Formula: C12H17O2P
 • Molecular Weight: 224.24 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
ethyl 5,5-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylate ethyl 5,5-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylate
 • Molecular Formula: C15H20O2
 • Molecular Weight: 232.323 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1-ethynyl-1-cyclohexene 1-ethynyl-1-cyclohexene
 • Molecular Formula: C8H10
 • Molecular Weight: 106.167 g/mol
 • Cas Number: 931-49-7
 • EINECS Number: -
trimethyl 3-butyne-1,1,1-tricarboxylate trimethyl 3-butyne-1,1,1-tricarboxylate
 • Molecular Formula: C10H12O6
 • Molecular Weight: 228.202 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
methyl 5-ethoxy-3-oxopentanoate methyl 5-ethoxy-3-oxopentanoate
 • Molecular Formula: C8H14O4
 • Molecular Weight: 174.197 g/mol
 • Cas Number: 18230-00-7
 • EINECS Number: -
1-amino-2-methyl-1-phenyl-2-propanol 1-amino-2-methyl-1-phenyl-2-propanol
 • Molecular Formula: C10H15NO
 • Molecular Weight: 165.235 g/mol
 • Cas Number: 1127-38-4
 • EINECS Number: -
S-benzyl ethanethioate S-benzyl ethanethioate
 • Molecular Formula: C9H10OS
 • Molecular Weight: 166.244 g/mol
 • Cas Number: 32362-99-5
 • EINECS Number: -
1-phenyl-3-tosyl-propan-1-ol 1-phenyl-3-tosyl-propan-1-ol
 • Molecular Formula: C16H18O3S
 • Molecular Weight: 290.383 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
2-(trifluoromethylsulfonyl-methyl)-cyclopentan-1-ol 2-(trifluoromethylsulfonyl-methyl)-cyclopentan-1-ol
 • Molecular Formula: C7H11F3O3S
 • Molecular Weight: 232.224 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
 • Molecular Formula: C9H10O3
 • Molecular Weight: 166.177 g/mol
 • Cas Number: 4358-87-6
 • EINECS Number: 224-434-7
2-methoxycarbonyl-cyclobutene-1-carboxylic acid 2-methoxycarbonyl-cyclobutene-1-carboxylic acid
 • Molecular Formula: C7H8O4
 • Molecular Weight: 156.138 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
methyl 3-hydroxybenzoate methyl 3-hydroxybenzoate
 • Molecular Formula: C8H8O3
 • Molecular Weight: 152.15 g/mol
 • Cas Number: 19438-10-9
 • EINECS Number: 243-071-5
5,6-dimethyl-1H-benzimidazole 5,6-dimethyl-1H-benzimidazole
 • Molecular Formula: C9H10N2
 • Molecular Weight: 146.192 g/mol
 • Cas Number: 582-60-5
 • EINECS Number: 209-488-1
6-methyl-1,3-benzoxazole 6-methyl-1,3-benzoxazole
 • Molecular Formula: C8H7NO
 • Molecular Weight: 133.15 g/mol
 • Cas Number: 10531-80-3
 • EINECS Number: -
hexyl 2-(bromomethyl)acrylate hexyl 2-(bromomethyl)acrylate
 • Molecular Formula: C10H17BrO2
 • Molecular Weight: 249.148 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
5-(3,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone 5-(3,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone
 • Molecular Formula: C14H20O2
 • Molecular Weight: 220.312 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1,3,6,8-tetramethylnaphthalene 1,3,6,8-tetramethylnaphthalene
 • Molecular Formula: C14H16
 • Molecular Weight: 184.281 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
3,4,6,7,9-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-phenalen-1-one 3,4,6,7,9-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-phenalen-1-one
 • Molecular Formula: C18H20O
 • Molecular Weight: 252.356 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1-(4-methylphenyl)-4-(2-thienyl)-1,4-butanedione 1-(4-methylphenyl)-4-(2-thienyl)-1,4-butanedione
 • Molecular Formula: C15H14O2S
 • Molecular Weight: 258.341 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1-(4-nitrophenyl)ethyl phenyl sulfone 1-(4-nitrophenyl)ethyl phenyl sulfone
 • Molecular Formula: C14H13NO4S
 • Molecular Weight: 291.328 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
(2Z)-2-(5-chloro-2-nitrophenyl)-2-hexenenitrile (2Z)-2-(5-chloro-2-nitrophenyl)-2-hexenenitrile
 • Molecular Formula: C12H11ClN2O2
 • Molecular Weight: 250.684 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
(1E)-1-(cyclohexylmethylene)-1H-indene (1E)-1-(cyclohexylmethylene)-1H-indene
 • Molecular Formula: C16H18
 • Molecular Weight: 210.319 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
phenoxyacetic acid phenoxyacetic acid
 • Molecular Formula: C8H8O3
 • Molecular Weight: 152.15 g/mol
 • Cas Number: 122-59-8
 • EINECS Number: 204-556-7
(4-nitrophenoxy)acetic acid (4-nitrophenoxy)acetic acid
 • Molecular Formula: C8H7NO5
 • Molecular Weight: 197.147 g/mol
 • Cas Number: 1798-11-4
 • EINECS Number: 217-283-3
(2-amino-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone (2-amino-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
 • Molecular Formula: C13H10N2O3
 • Molecular Weight: 242.234 g/mol
 • Cas Number: 1775-95-7
 • EINECS Number: 217-207-9
tert-butyl 2-[4-(3-methyl-2-butenyl)phenyl]propanoate tert-butyl 2-[4-(3-methyl-2-butenyl)phenyl]propanoate
 • Molecular Formula: C18H26O2
 • Molecular Weight: 274.403 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
ethyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate ethyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
 • Molecular Formula: C15H22O2
 • Molecular Weight: 234.338 g/mol
 • Cas Number: 41283-72-1
 • EINECS Number: -
3-chloro-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine 3-chloro-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
 • Molecular Formula: C11H9ClN2O
 • Molecular Weight: 220.658 g/mol
 • Cas Number: 58059-31-7
 • EINECS Number: -
4-benzylsulfanyl-2,5-dimethoxybenzaldehyde 4-benzylsulfanyl-2,5-dimethoxybenzaldehyde
 • Molecular Formula: C16H16O3S
 • Molecular Weight: 288.367 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
5-methoxy-2-methylsulfanylbenzaldehyde 5-methoxy-2-methylsulfanylbenzaldehyde
 • Molecular Formula: C9H10O2S
 • Molecular Weight: 182.243 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1-ethyl-1-phenylhydrazine 1-ethyl-1-phenylhydrazine
 • Molecular Formula: C8H12N2
 • Molecular Weight: 136.197 g/mol
 • Cas Number: 644-21-3
 • EINECS Number: -
2,3-dihydroxy-4-methoxybenzaldehyde 2,3-dihydroxy-4-methoxybenzaldehyde
 • Molecular Formula: C8H8O4
 • Molecular Weight: 168.149 g/mol
 • Cas Number: 4055-69-0
 • EINECS Number: -
(3E)-3-bromo-4-(ethylamino)-3-penten-2-one (3E)-3-bromo-4-(ethylamino)-3-penten-2-one
 • Molecular Formula: C7H12BrNO
 • Molecular Weight: 206.082 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
(2E)-2-(1-ethylaminoethylidene)-1-phenylbutane-1,3-dione (2E)-2-(1-ethylaminoethylidene)-1-phenylbutane-1,3-dione
 • Molecular Formula: C14H17NO2
 • Molecular Weight: 231.295 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
2-(N-ethyl-C-methylcarbonimidoyl)phenol 2-(N-ethyl-C-methylcarbonimidoyl)phenol
 • Molecular Formula: C10H13NO
 • Molecular Weight: 163.219 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1,4-dimethoxy-2-nitrobenzene 1,4-dimethoxy-2-nitrobenzene
 • Molecular Formula: C8H9NO4
 • Molecular Weight: 183.164 g/mol
 • Cas Number: 89-39-4
 • EINECS Number: -
3-ethylthiophene 3-ethylthiophene
 • Molecular Formula: C6H8S
 • Molecular Weight: 112.196 g/mol
 • Cas Number: 1795-01-3
 • EINECS Number: -
3-benzylthiophene 3-benzylthiophene
 • Molecular Formula: C11H10S
 • Molecular Weight: 174.266 g/mol
 • Cas Number: 16718-11-9
 • EINECS Number: -
1-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-4-octanone 1-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-4-octanone
 • Molecular Formula: C12H22O3
 • Molecular Weight: 214.305 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
N-hydroxy-3,5-dimethoxybenzenecarboximidoyl chloride N-hydroxy-3,5-dimethoxybenzenecarboximidoyl chloride
 • Molecular Formula: C9H10ClNO3
 • Molecular Weight: 215.636 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
(3E)-3-(ethoxymethylene)dihydro-2(3H)-furanone (3E)-3-(ethoxymethylene)dihydro-2(3H)-furanone
 • Molecular Formula: C7H10O3
 • Molecular Weight: 142.155 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
methyl (E)-(2-oxodihydro-3(2H)-furanylidene)methyl carbonate methyl (E)-(2-oxodihydro-3(2H)-furanylidene)methyl carbonate
 • Molecular Formula: C7H8O5
 • Molecular Weight: 172.138 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
diethyl methoxy(phenyl)methylphosphonate diethyl methoxy(phenyl)methylphosphonate
 • Molecular Formula: C12H19O4P
 • Molecular Weight: 258.254 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
4-methyl-4H-1,2,4-benzothiadiazin-3-amine 1,1-dioxide 4-methyl-4H-1,2,4-benzothiadiazin-3-amine 1,1-dioxide
 • Molecular Formula: C8H9N3O2S
 • Molecular Weight: 211.244 g/mol
 • Cas Number: 16288-76-9
 • EINECS Number: -
methyl 2-(dimethylaminomethyl)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate methyl 2-(dimethylaminomethyl)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
 • Molecular Formula: C13H19NO3
 • Molecular Weight: 237.299 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
2-(hydroxy-phenylmethyl)prop-2-enoic acid 2-(hydroxy-phenylmethyl)prop-2-enoic acid
 • Molecular Formula: C10H10O3
 • Molecular Weight: 178.188 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1-heptan-2-yl-3-octylthiourea 1-heptan-2-yl-3-octylthiourea
 • Molecular Formula: C16H34N2S
 • Molecular Weight: 286.525 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1-heptan-2-yl-3-heptylthiourea 1-heptan-2-yl-3-heptylthiourea
 • Molecular Formula: C15H32N2S
 • Molecular Weight: 272.499 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
2-[(1E)-1-buten-3-ynyl]-2-methyl-3-phenyloxirane 2-[(1E)-1-buten-3-ynyl]-2-methyl-3-phenyloxirane
 • Molecular Formula: C13H12O
 • Molecular Weight: 184.238 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
diethyl 2-(chloro-phenylmethylidene)propanedioate diethyl 2-(chloro-phenylmethylidene)propanedioate
 • Molecular Formula: C14H15ClO4
 • Molecular Weight: 282.723 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1-methyl-4-[(1E,3E)-1,3-pentadienyl]benzene 1-methyl-4-[(1E,3E)-1,3-pentadienyl]benzene
 • Molecular Formula: C12H14
 • Molecular Weight: 158.243 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
3-[(1E,3E)-4-phenyl-1,3-butadienyl]pyridine 3-[(1E,3E)-4-phenyl-1,3-butadienyl]pyridine
 • Molecular Formula: C15H13N
 • Molecular Weight: 207.275 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
3-[(1E)-3-methyl-1,3-butadienyl]pyridine 3-[(1E)-3-methyl-1,3-butadienyl]pyridine
 • Molecular Formula: C10H11N
 • Molecular Weight: 145.204 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
3-isopentylpyridine 3-isopentylpyridine
 • Molecular Formula: C10H15N
 • Molecular Weight: 149.236 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1,4-dimethoxynaphthalene 1,4-dimethoxynaphthalene
 • Molecular Formula: C12H12O2
 • Molecular Weight: 188.226 g/mol
 • Cas Number: 10075-62-4
 • EINECS Number: 233-209-2
Phenyl bromoacetate Phenyl bromoacetate
 • Molecular Formula: C8H7BrO2
 • Molecular Weight: 215.046 g/mol
 • Cas Number: 620-72-4
 • EINECS Number: -
2-(3-oxobutyl)cyclohexanone 2-(3-oxobutyl)cyclohexanone
 • Molecular Formula: C10H16O2
 • Molecular Weight: 168.236 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
(3E)-4-amino-3-bromo-3-penten-2-one (3E)-4-amino-3-bromo-3-penten-2-one
 • Molecular Formula: C5H8BrNO
 • Molecular Weight: 178.029 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
2-amino-5-methoxybenzaldehyde phenylhydrazone 2-amino-5-methoxybenzaldehyde phenylhydrazone
 • Molecular Formula: C14H15N3O
 • Molecular Weight: 241.293 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1,1-dichloro-2-ethylsulfonylcyclopropane 1,1-dichloro-2-ethylsulfonylcyclopropane
 • Molecular Formula: C5H8Cl2O2S
 • Molecular Weight: 203.089 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
4-nitro-N-piperidin-1-ylbenzamide 4-nitro-N-piperidin-1-ylbenzamide
 • Molecular Formula: C12H15N3O3
 • Molecular Weight: 249.27 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
2-methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde 2-methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde
 • Molecular Formula: C11H12O3
 • Molecular Weight: 192.214 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1-neopentylvinylbenzene 1-neopentylvinylbenzene
 • Molecular Formula: C13H18
 • Molecular Weight: 174.286 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
methyl palmitate methyl palmitate
 • Molecular Formula: C17H34O2
 • Molecular Weight: 270.456 g/mol
 • Cas Number: 112-39-0
 • EINECS Number: 203-966-3
ethyl 2-bromo-2-ethoxyacetate ethyl 2-bromo-2-ethoxyacetate
 • Molecular Formula: C6H11BrO3
 • Molecular Weight: 211.056 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
methyl 2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-oxazolidine-4-carboxylate methyl 2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-oxazolidine-4-carboxylate
 • Molecular Formula: C12H14ClNO3
 • Molecular Weight: 255.701 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
4-methyltetralin-1-one 4-methyltetralin-1-one
 • Molecular Formula: C11H12O
 • Molecular Weight: 160.216 g/mol
 • Cas Number: 19832-98-5
 • EINECS Number: 243-355-9
1-butynylcyclohexane 1-butynylcyclohexane
 • Molecular Formula: C10H16
 • Molecular Weight: 136.237 g/mol
 • Cas Number: 57497-06-0
 • EINECS Number: -
(2E)-3-chloro-N,N-dimethyl-3-phenyl-2-propen-1-amine (2E)-3-chloro-N,N-dimethyl-3-phenyl-2-propen-1-amine
 • Molecular Formula: C11H14ClN
 • Molecular Weight: 195.692 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
(3E)-4-chloro-N,N-dimethyl-4-phenyl-3-buten-2-amine (3E)-4-chloro-N,N-dimethyl-4-phenyl-3-buten-2-amine
 • Molecular Formula: C12H16ClN
 • Molecular Weight: 209.718 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
2-(chloromethoxy)-2-methylpropane 2-(chloromethoxy)-2-methylpropane
 • Molecular Formula: C5H11ClO
 • Molecular Weight: 122.594 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
tert-butyl (2Z)-2-bromo-3-phenyl-2-propenoate tert-butyl (2Z)-2-bromo-3-phenyl-2-propenoate
 • Molecular Formula: C13H15BrO2
 • Molecular Weight: 283.165 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
(3E)-4-(4-fluorophenyl)-3-buten-1-ol (3E)-4-(4-fluorophenyl)-3-buten-1-ol
 • Molecular Formula: C10H11FO
 • Molecular Weight: 166.195 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -
1-hydroxy-3-phenylacetone 1-hydroxy-3-phenylacetone
 • Molecular Formula: C9H10O2
 • Molecular Weight: 150.177 g/mol
 • Cas Number: 4982-08-5
 • EINECS Number: -
4-bromo-N,N-diethylaniline 4-bromo-N,N-diethylaniline
 • Molecular Formula: C10H14BrN
 • Molecular Weight: 228.132 g/mol
 • Cas Number: 2052-06-4
 • EINECS Number: 218-140-8
7-hydroxy-3-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one 7-hydroxy-3-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
 • Molecular Formula: C15H12O3
 • Molecular Weight: 240.258 g/mol
 • Cas Number: -
 • EINECS Number: -